Vi har lagd vår egen stall og spilt juleevangeliet