VEDTEKTER MARINEHOLMEN BARNEHAGE AS

 1. 1.       BARNEHAGENS STYRE/EIER

Marineholmen Barnehage Drift AS er et aksjeselskap. Aksjeselskapets aksjonærer er Eli Holding AS og Kjersti Holding As, som eies av Eli Kristin Hamre og Anne Kjersti Knudsen.

Styret består av to representanter fra Marineholmen Barnehage Drift AS, samt et eksternt styremedlem. Representantene er eiere av driften og ansatt i barnehagen.

Barnehagelokalet eies av Marineholmen forskningspark (G.C. Rieber AS).

 1. 2.       FORMÅL

Barnehageloven § 1

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

 1. 3.       KRAV TIL BARNEHAGENS VIRKSOMHET

Barnehageeieren har ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 1. 4.       SAMARBEIDSORGANER – FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 20 satt en maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke til foreldrebetaling utover dette.

Foreldrerådet skal: Velge representanter til samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Samarbeidsutvalget i Marineholmen barnehage består av to foreldre-representanter og to ansatte-representanter. En representant fra eiersiden kan også velge å stille i samarbeidsutvalgets møter.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

 1. 5.       OPPTAK

Opptaksmyndighet

Barnehagens styrer står for opptak av barn.

 

Søke barnehageplass https://web-parent.prod.vigilo-oas.no/start-application/bergen

 

Opptakskrets

Barnehagens opptakskrets er Bergen og omegn kommuner.

 

Opptaksperiode

Opptak av barn skjer hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess i samarbeid med Bergen kommune. Det foretas løpende opptak ved ledig plass resten av året.

 

Opptakskriterier

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som omfattes av Lov om barneverntjenester §§ 4-4 annet og fjerde ledd og § 4-12, jf. Lov om barnehager § 18.

 

Følgende opptakskriterier gjelder for Marineholmen barnehage i tillegg til de lovpålagte:

 1. Barn av ansatte og leietakere hos Marineholmen Forskningspark AS, samt barn av ansatte i bygg eid av G.C Rieber AS. 
 2. Barn av ansatte i Marineholmen barnehage.
 3. Søsken av barn som allerede har plass i Marineholmen barnehage.
 4. Nummerert søkerliste etter fødselsdato. Det eldste barnet tildeles plass først. Tidspunkt foresatte har satt for ønsket oppstart, skal vektlegges.

 

Søkerlisten deles i en for barn under tre år og en for barn over tre år.

 

Dersom et barn med barnehageplass flytter til nærliggende kommuner, kan barnet beholde plassen sin.

 

 1. 6.       AREALUTNYTTING

Leke og oppholdsareal ute er 1196 m2.

Barnehagens vedtektsfestede arealnorm inne er fastsatt til 5,0 m2 pr. barn under tre og 4,0 m2 for barn over tre år.

 1. 7.       ÅPNINGSTID

Barnehagen er åpen mellom kl.07.30-16.30. Barna skal være hentet til kl. 16.30.

Barnehagen holder stengt i tre uker om sommeren. Juli mnd. er betalingsfri.

Barnehagen holder stengt på helligdager, offentlige høytidsdager, romjulen samt onsdag før påske.

Barnehagen holder stengt fem planleggingsdager i året.

 1. 8.       FORELDREBETALING

Foreldrebetalingen fastsettes av barnehageeier.

Foreldrebetalingen følger makspris fastsatt av Stortinget. Betaling for kost kommer i tillegg til maksprisen.

Det innbetales forskuddsvis og ukrevet innen 01. hver mnd.

Foreldre/foresatte må opprette E-faktura for betaling.

Purring etter 14 dager sendes. Purrebrev med purregebyr etter 1.gangs purring.

Ubetalte regninger oversendes til inkasso.

 1. 9.       OPPSIGELSE

Oppsigelses av barnehageplassen regnes fra den 01. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt av barnehagen. Oppsigelsesfristen er to måneder. 

Etter 01.04 må det betales frem til ferie lukking i juli mnd.

Barn beholder barnehageplassen til ferie lukking det året de begynner på skolen, eller til foresatte sier den opp.

For nye barn som har fått plass fra og med august gjelder to mnd. oppsigelse fra den dato barnehagen skriftlig mottar at en takker ja til plassen.

Barnehagen kan si opp barnehageplass ved vesentlig mislighold av foreldrebetalingen. Ved manglende betaling vil det bli sendt ut purring, jf. pkt. 9. Oppsigelse vil ikke bli aktuelt før purringen har gått til inkasso. Det vil bli sendt ut forhåndsvarsel før en eventuell oppsigelse.

Dersom barnehagen sier opp en barnehageplass er det en oppsigelsesfrist på tre måneder. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen har blitt mottatt av motparten.

 1. 10.   INTERNKONTROLL I BARNEHAGEN

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med barnehageloven

§ 9 og Internkontrollforskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en

rekke lover.

 

Barnehagen har utarbeidet egen internkontroll for driften. Det er utarbeidet et dokument som inneholder en beskrivelse av internkontrollsystemet, hvordan dette anvendes og følges opp i barnehagen. Dokumentets tittel er «Internkontroll Marineholmen barnehage Drift As» og sendes til foresatte på forespørsel.

Barnehagens internkontroll gjennomgås med SU ved oppstart av nytt barnehageår.

 1. 11.   PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ

Barnehagen skal sikre at barnehagelovens bestemmelser om psykososialt barnehagemiljø som fremgår av barnehageloven §§ 41-43 overholdes.

 1. 12.   PERSONALET - POLITIATTEST

Det skal innhentes politiattest i samsvar med barnehageloven § 30:

«Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen, eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift.

Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige er utelukket fra fast eller midlertidig ansettelse i barnehager. I andre tilfeller må konsekvensene av merknader på politiattesten vurderes i det enkelte tilfellet.

Departementet gir nærmere forskrifter om gjennomføring av denne paragrafen.»

 1. 13.   TAUSHETSPLIKT

Reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13 g gjelder tilsvarende, jf. barnehageloven § 44.

 1. 14.   OPPLYSNINGSPLIKT TIL BARNEVERNET

Opplysningsplikt til barnevernet reguleres av barnehageloven § 44, hvor det fremgår at:

«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold

a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring,

c) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, plikter også å gi opplysninger etter pålegg i samsvar med barnevernloven § 6-4.»

 1. 15.   HELSEKONTROLL AV BARN

Før et barn begynner i barnehagen skal det legges frem en erklæring om barnets helse i henhold til barnehageloven § 50.

 

Bergen 18.01.22

(erstatter tidligere vedtekter av 01.06.21).

Eli Kristin Hamre og Kjersti Knudsen

(eier drift, styrer/ped. ledere).